O gminie

Gmina Żółkiewka to gmina wiejska, położona w województwie lubelskim, w południowo-zachodniej części powiatu krasnostawskiego. Gmina zajmuje powierzchnię 130 km², a w jej skład wchodzi 29 sołectw: Adamówka, Borówek, Celin, Chłaniów-Kolonia, Chłaniów, Chłaniówek, Chruściechów, Dąbie, Gany, Huta, Koszarsko, Makowiska, Majdan Wierzchowiński, Markiewiczów, Olchowiec, Olchowiec-Kolonia, Poperczyn, Rożki, Rożki-Kolonia, Siniec, Średnia Wieś, Tokarówka, Wólka, Wierzchowina, Władysławin, Zaburze, Żółkiew, Żółkiew-Kolonia, Żółkiewka. Gmina Żółkiewka zamieszkiwana jest przez 5 594 osoby zameldowane na pobyt stały, a wraz z zameldowaniem na pobyt czasowy przez 5 654 osoby (stan na 31.12.2017 r.). Gmina Żółkiewka graniczy z sześcioma gminami: Turobin (od południowego zachodu), Wysokie (od zachodu), Krzczonów (od północnego zachodu), Rybczewice (od północy), Gorzków (od wschodu), Rudnik (od wschodu).

Oddalona jest:

  • od stolicy kraju - Warszawy ok. 230 km,
  • od miasta wojewódzkiego - Lublina ok. 50 km,
  • od miasta powiatowego - Krasnegostawu ok. 27 km.

Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie. Na osi wschód - zachód droga nr 842 łącząca Kraśnik z Krasnymstawem, stanowiąca łącznik dla dróg krajowych 17 i 19, a na osi północ - południe droga nr 837 łącząca Lublin z Zamościem, poprzez Piaski i Nielisz.

Teren gminy odznacza się wysoką jakością gleb i dużym potencjałem produkcji rolnej. Dominują brunatnoziemne gleby lessowe, a w dolinach rzecznych występują przede wszystkim gleby torfowe i mułowo-torfowe. W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne stanowiące 88,7% powierzchni gminy. Lasy zajmują 8,7%, a pozostałe tereny 2,5%.

Przez gminę przebiegają rzeki Giełczew, Żółkiewka i Łętownia. Na rzece Żółkiewka znajduje się zbiornik retencyjny o powierzchni ok. 14,1 ha.

Gmina posiada bogatą historię sięgającą XIV wieku, a na jej terenie znajdują się stanowiska archeologiczne. Ponadto, na terenie gminy znajduje się wiele obiektów przyrody i architektury o walorach zabytkowych, pośród których na szczególną uwagę zasługują: zespół kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Chłaniowie, zespół kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce, zespoły dworsko-parkowe z fragmentami zieleni zabytkowej w Dąbiu, Olchowcu, Średniej Wsi, Zaburzu.

Na terenie gminy występują pomniki przyrody oraz parki i skupienia zieleni. Wśród walorów krajobrazowo-turystycznych można wyróżnić urozmaiconą rzeźbę terenu, kompleksy leśne o zróżnicowanej przyrodzie i charakterystyczne dla regionu Lubelszczyzny wysokie nasłonecznienie obszaru.